┼Ťroda, 22 listopada 2017
Zamiatarka Agata ZMZamiatarka AGATA przeznaczona jest do oczyszczania utwardzonych powierzchni. Maszyna umo?liwia usuwanie i zbieranie zanieczyszcze? lub (po zdemontowaniu kosza i sko?nym ustawieniu szczotki) tylko ich podmiatanie na praw?/lew? stron?. Wyposa?ona w uk?ad zraszania (zmniejszenie emisji py?u i kurzu). Zamiatarka u?ywana jest w przedsi?biorstwach drogowych do technologicznego oczyszczania pod?o?a przed po?o?eniem dywanu asfaltowego remontowanych odcinkˇw drˇg. Mo?e by? te? u?yta w zak?adach i gospodarstwach komunalnych, rolnych, le?nych, wodnych do utrzymania czysto?ci drˇg komunikacyjnych, placˇw, parkingˇw, zewn?trznych otocze? obiektˇw oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych. W zimie zamiatarka mo?e by? u?ywana do od?nie?ania.

BUDOWA: Zamiatarka, dzi?ki przestawnemu dyszlowi zawieszenia, przystosowana jest do agregowania na przednim lub tylnym TUZ-ie kat. I lub II ci?gnika. Maszyna sk?ada si? z ramy, do ktˇrej zamocowana jest szczotka walcowa nap?dzana silnikiem hydraulicznym oraz kosza gromadz?cego zanieczyszczenia, podwieszonego do ramy na wysi?gnikach. Oprˇ?nianie zanieczyszcze? odbywa si? poprzez wywrˇcenie kosza za pomoc? si?ownika hydraulicznego. Podczas pracy zamiatarka porusza si? na dwˇch samonastawnych kˇ?kach podporowych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
- Sposˇb mocowania na no?niku: TUZ kat. ISO I lub II
- Nap?d hydrauliczny: silnik wirnikowy (nap?d szczotki walcowej), si?ownik (mechanizm wywrotu kosza)
- Szeroko?? robocza (mm) [3/4]: 1600/2000
- Pojemno?? wanny zbieraj?cej zanieczyszczenia: 200 dm3
- Maksymalne ci?nienie robocze oleju dla pracy ci?g?ej: 16 MPa
- Minimalne zapotrzebowanie oleju hydraulicznego: 13 dm3
- Zalecana pr?dko?? obrotowa walca zamiataj?cego: 100 obr./min
- Maksymalna pr?dko?? obrotowa walca zamiataj?cego: 130 obr./min
- Wydajno?? z powierzchni dla zalecanej pr?dko?ci zamiatania 6 km/h (m2/h) [1i2/3i4]: 9500 / 11780
- Ci??ar maszyny gotowej do pracy (kg) [1/2/3/4]: 345 / 370 / 385 / 420