czwartek, 14 grudnia 2017
Start feed-image Wpisy RSS


 
Wpisany przez komtechnik   

Nowe metody diagnostyki nawierzchni drg na Targach Infrastruktura

Nowe metody diagnostyki nawierzchni drg za pomoc? nowoczesnych narz?dzi, jak ugi?ciomierz laserowy TSD i dynamiczny HWD, system radarowy 3DR czy system do pomiaru ha?a?liwo?ci nawierzchni CPX, zostan? zaprezentowane podczas seminarium organizowanego 15 listopada na Targach Infrastruktura 2011. Wiedz? w tym zakresie b?d? si? dzieli? krajowi i zagraniczni eksperci z renomowanych firm i instytucji ?ci?le zwi?zanych z tematyk? drogownictwa. Organizatorem spotkania jest Instytut Badawczy Drg i Mostw, lider nowoczesnych bada? infrastruktury drogowej. IX Mi?dzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura 2011 odb?d? si? w dniach 15-17 listopada w Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

- Nasze najnowsze rozwi?zanie s?u??ce do diagnostyki nawierzchni drg SPID, czyli System Pomiaru Infrastruktury Drogowej (System for Pavement Infrastructure Diagnosis), to mobilne laboratorium, drugie tego typu na skal? europejsk?. Wyposa?one jest w innowacyjne i unikatowe urz?dzenia, ktre pozwalaj? bada? drogi i mosty na terenie ca?ej Europy za pomoc? nieniszcz?cych metod. Bez zak?cania ruchu dokonuj? oceny stanu obiektw mostowych lub konstrukcji nawierzchni oraz pozwalaj? kontrolowa? jako?? technologii i materia?w wykorzystanych do budowy drg. Tak nowoczesna aparatura badawcza pozwala nam zbiera? informacje na temat no?no?ci nawierzchni, ha?a?liwo?ci, grubo?ci warstw konstrukcyjnych i ich uk?adu, a w efekcie dba? o bezpiecze?stwa ruchu drogowego. Jest to kwestia szczeglnie bliska uczestnikom Targw Infrastruktura, dlatego zapraszamy na nasze seminarium, podczas ktrego omwione zostan? nowatorskie metody diagnostyki nawierzchni drg mwi prof. dr hab. in?. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Drg i Mostw.

Ocena kondycji drg

W trakcie seminarium Nowe metody diagnostyki nawierzchni drg swoje prelekcje b?d? mieli wybitni specjali?ci z zakresu infrastruktury drogowej z Polski i zagranicy. Wyst?pi? m. in. Roland Degelmann z G?wnego Urz?du Budownictwa Bawarii i S?awomir Heller z niemieckiej firmy HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, a tak?e eksperci Instytutu Badawczego Drg i Mostw, ktrzy omwi? kwestie identyfikacji uszkodze? powierzchniowych nawierzchni drogowych, metody pomiaru ugi?? tych nawierzchni i mo?liwo?ci georadaru 3D w rozpoznaniu konstrukcji drg. Przemys?aw Hamera z Oddzia?u GDDKiA w Zielonej Grze podzieli si? do?wiadczeniami w wykorzystaniu diagnostyki w utrzymaniu drg. Uczestnicy spotkania b?d? mogli rwnie? wzi?? udzia? w prelekcji Gra?yny Lendzion z Zarz?du Drg Miejskich w Warszawie, ktra poruszy zagadnienia zwi?zane z udost?pnianiem informacji o stanie technicznym nawierzchni na przyk?adzie systemu Droga Online. Natomiast na zako?czenie seminarium Piotr Jasku?a z Politechniki Gda?skiej podejmie temat projektowania remontu drogi z zastosowaniem wynikw nieniszcz?cych metod oceny stanu nawierzchni.

Kompleksowy pakiet rozwi?za? infrastrukturalnych

Uczestnicy Targw Infrastruktura b?d? mogli zapozna? si? rwnie? z wszechstronn? ofert? wystawcw z Polski i zagranicy obejmuj?cych wszystkie obszary infrastruktury miejskiej i drogowej. Zaprezentuj? si? firmy wykonawcze i us?ugowe, producenci i dystrybutorzy maszyn i urz?dze? budowlanych, kruszyw czy surowcw wykorzystywanych do budowy drg i autostrad. Na stoiskach dost?pne b?d? rwnie? propozycje dostawcw rozwi?za?, technologii i osprz?tu z zakresu bezpiecze?stwa i zarz?dzania ruchem drogowym. Nie zabraknie te? ofert projektantw i firm zajmuj?cych si? architektur? zieleni oraz wyposa?eniem obiektw u?yteczno?ci publicznej.

Patroni i partnerzy

W przygotowanie Targw Infrastruktura 2011 zaanga?owa?y si? instytucje rz?dowe samorz?dowe oraz czo?owe instytucje bran?owe. Dziewi?tej edycji wydarzenia patronuj? Minister Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury i Prezydent Miasta Sto?ecznego Warszawy, a patronem merytorycznym jest Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad. Targi organizowane s? we wsp?pracy merytorycznej z Sejmow? Komisj? Infrastruktury, Krajow? Rad? Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego, G?wnym Inspektoratem Transportu Drogowego, Instytutem Badawczym Drg i Mostw, Oglnopolsk? Izb? Gospodarcz? Drogownictwa, Mazowieck? Okr?gow? Izb? In?ynierw Budownictwa, Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska, Polskim Kongresem Drogowym, Uni? Metropolii Polskich, Zwi?zkiem Powiatw Polskich i Zwi?zkiem Wojewdztw RP.

Bezp?atny udzia? w targach

Uczestnictwo w targach jest bezp?atne po dokonaniu rejestracji za po?rednictwem strony www.infrastruktura.info/rejestracja lub na miejscu w godzinach otwarcia imprezy. By wzi?? udzia? w seminarium Nowe metody diagnostyki nawierzchni drg do 28 pa?dziernika nale?y dokona? zg?oszenia na www.ibdim.edu.pl i ui?ci? op?at? w wysoko?ci 100 z? +VAT. Wi?cej informacji na temat targw i seminarium dost?pne jest na stronie www.infrastruktura.info.

***

Mi?dzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA s? organizowane we wsp?pracy z instytucjami rz?dowymi i samorz?dowymi oraz czo?owymi organizacjami bran?owymi. Targi Infrastruktura gromadz? zarz?dcw drg miejskich, powiatowych, przedstawicieli administracji rz?dowej i samorz?dowej oraz inwestorw bran?owych z Polski i zagranicy, reprezentantw firm wykonawczych, projektowych i konsultingowych oraz przedstawicieli instytutw badawczych i uczelni. Targi Infrastruktura stanowi? platform? do poznania rozwi?za? stosowanych w budowie i modernizacji obiektw infrastrukturalnych oraz do nawi?zania bezpo?rednich kontaktw z podmiotami oferuj?cymi produkty i us?ugi w tym zakresie.

Tradycje Targw Infrastruktura si?gaj? 1995 r. Do 2002 r. by?y organizowane przez MT Polska pod nazw? Roads and Traffic Poland, a w kolejnych latach odbywa?y si? ju? jako Mi?dzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA. Od 2009 roku organizowane s? w nowoczesnym Centrum Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56C w Warszawie przez nale??c? do Grupy MT Polska sp?k? MT Targi.

MT Targi s? najwi?kszym operatorem targowym w Warszawie i jednym z czo?owych organizatorw imprez wystawienniczych w Polsce. Sp?ka nale?y do Grupy MT Polska i odpowiada za kompleksow? obs?ug? i przygotowanie imprez targowych. Organizuje rwnie? najwa?niejsze wydarzenia targowe w Polsce dla r?nych bran?, m. in. EuroLab, EuroGastro, Lato, TT Warsaw, Event, WorldHotel i in.

 
Mam Klienta na maszyn?, co teraz ?
Wpisany przez komtechnik   

Nasza firma oferuje bogat? palet? mo?liwo?ci dla wszystkich ktrzy chc? z Nami wsp?pracowa?. Je?li posiadasz klienta na maszyn? z kategorii ktre s? przedstawione na naszej stronie mo?esz skontaktowa? si? z nami pod numerem telefonu: 726151825 b?d? e-mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wsp?pracuj?c z nami b?dziesz otrzyma? pe?ne wsparcie z naszej strony oraz otrzymasz sowit? prowizj? za ka?dego klienta. 
Nowe produkty w naszym sklepie
Wpisany przez komtechnik   

Up?ywaj? kolejne dni a w naszym sklepie pojawia si? coraz wi?cej maszyn. W tej chwili oferujemy maszyny takich firm Berti, Caster, Eco Technologies, Hako, Trilo, Pronar. Obecnie w sklepie posiadamy nast?puj?ce kategorie w ktrych znajdziecie maszyny komunalne:

Wzki wid?owe

P?ugi wirnikowe

P?ugi

Posypywarki / Solarki / Piaskarki

Zamiatarki / Zamiatarki przemys?owe

Kosiarki drogowe

Przyczepy 

Na wszystkie maszyny udzielamy stosownych gwarancji, zapraszamy wi?c do kontaktu oraz zakupw. Asortyment b?dzie wci?? uzupe?niany dlatego zapraszamy codziennie do odwiedzin serwisu Komtechnik.pl !

Zapraszamy do wsp?pracy tak?e wszystkich producentw ktrzy chc? sprzedawa? swoje produkty za po?rednictwem naszego portalu.

Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel: 782163548

 
Maszyny oferowane przez Komtechnik.pl podbijaj? serca przedsi?biorstw !
Wpisany przez komtechnik   

Jednym z pierwszych naszych klientw jest EGM Sp. z o.o. z siedzib? w Krakowie, operator m.in Kopalni Wapieni Wierzbica w Gminie Sobkw. Przedsi?biorstwo od d?u?szego czasu mia?o problemy b?otem oraz py?em wynoszonym poprzez ci??arwki na drog? dojazdow?.

W zdj?ciach prezentowanych poni?ej jest podany typowy przyk?ad drg oraz placw gdzie w ruch musz? wej?? zaawansowane oraz najlepsze jako?ciowo maszyny. W przypadku kopalni w?gla oraz wszelkich kruszyw czy wapieni zwyk?e ma?e zamiatarki nie zdaj? egzaminu co przyprawia o bl g?owy zarz?dcw firm. Dodatkowo w tym miejscu dochodzi jeszcze pytanie czy nie warto zainwestowa? wi?cej pieni?dzy oraz doda? modu?y ktre mog? przyda? si? podczas zimy, czyli np. p?ug wirnikowy.Zdj?cia drogi dojazdowej do kopalni wapienia:

Kopalnia WierzbicaKopalnia Wierzbica

Kopalnia Wierzbica
Kopalnia WierzbicaKopalnia Wierzbica


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9